Què és una llicència d’activitats?

La llicència municipal d’activitat és el resultat d’un procediment administratiu que permet la implantació d’una activitat, així com la seva ampliació i reforma. El seu objectiu és controlar el bon ús de les activitats regulades per les ordenances i que es desenvolupen en les diferents ubicacions, garantir que aquestes compleixin amb les normes d’aplicació i donar compliment a la responsabilitat i competència atorgada a l’autoritat municipal, minimitzant l’impacte ambiental i evitant el perjudici a tercers.

Per presentar la sol·licitud s’ha d’adreçar una instància al Departament municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat juntament amb la següent documentació:

1- Projecte tècnic.

2- Memòria descriptiva.

3- Estudi d’impacte ambiental, en els projectes sotmesos a avaluació de l’impacte ambiental.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 16/2002, totes les activitats de nova creació i aquelles activitats que requereixin una ampliació, estan obligades a realitzar un nou tràmit: la sol·licitud de llicència d’activitats o comunicació ambiental.

Passos:

  • Inspecció de l’immoble
  • Informació dels requisits del local desitjat.
  • Redacció de la documentació de la llicència ambiental (incloent: Protecció ContraIncendis, Residus, Accessibilitat minusvàlids, Sorolls, Contaminació, Energia Solar Tèrmica, …) i visat pel Col·legi d’Aparelladors.
  • Tramitació a l’Ajuntament de la Llicència Ambiental, donant resposta als informes, fins a l’aprovació del Projecte.
  • Recopilar la documentació tècnica i administrativa per obtenir els permisos.
  • Seguiment i Direcció d’Obra a realitzar si fos necessària.

Normativa d’aplicació

normativa

Classificació de les activitats a nivell autonòmic de Catalunya

clasificacion

Tarifa

* Preu a consultar.

Per a més informació, contacti amb nosaltres per visita tècnica gratuïta,

o truqui al 93.533.09.00