Què és l’informe d’Inspeccions Tècniques de l’Edifici (ITE)?

 

La inspecció Tècnica de l’Edifici és una inspecció obligatòria que han de passar els edificis d’habitatges, en funció de la seva antiguitat, per acreditar un bon estat en quant a seguretat i estabilitat.

Aquesta s’efectua en els elements comuns de l’edifici: estructura, vestíbul, escala, coberta, façanes, patis i instal·lacions.

La finalitat de la ITE és la d’establir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure genèric que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Com obtenir l’informe ITE?

 

La ITE té tres passos:

1 -Inspecció visual dels elements comuns de l’edifici. Si es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, el tècnic ho comunica immediatament tant a la propietat com a l’ajuntament perquè s’adoptin les mesures urgents.

2- Redacció de l’informe de la inspecció tècnica i qualificació de l’estat de l’edifici per part del tècnic. Segons les deficiències detectades, pot ser necessària la realització d’obres de reparació i el consegüent certificat final d’obres.

3- Certificat d’aptitud emès per l’Administració. Si fos necessari tramitem els ajuts de rehabilitació que disposen les diferents administracions. Els edificis de més de 45 anys estan obligats a passar-la i obtenir el certificat d’aptitud.

S’estableixen terminis màxims per dur a terme la inspecció.

Apte:

Quan l’estat general de l’edifici es qualifiqui “sense deficiències” o “amb deficiències lleus”.

Quan davant l’existència de deficiències qualificades com a greus es presenti Certificat emès per tècnic competent que acrediti que les deficiències han estat correctament esmenades.

No Apte:

Quan l’estat general de l’edifici sigui qualificat com a “molt greu”.

El certificat d’aptitud tindrà una vigència de 10 anys transcorreguts els quals caldrà renovar-seguint el mateix procediment i dins de l’any següent al de la seva caducitat.

Termini per a les inspeccions (antiguitat de l’edifici / termini màxim per passar la inspecció)

Anteriors a 1930: Fins al 31 de desembre del 2012.

Entre 1931 i 1950: Fins al 31 de desembre de 2013.

Entre 1951 i 1960: Fins al 31 de desembre de 2014.

Entre 1961 i 1970: Fins al 31 desembre 2015.

A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici tingui els 45 anys d’antiguitat.

 

Informe de la inspecció

edificioMOLT GREU
Existència generalitzada de deficiències que afecten greument l’estabilitat de l’edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones. Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat corresponents.

AMB DEFICIÈNCIES GREUS
Existència de deficiències que per la seva importància cal remeiar els terminis indicats. Si les deficiències comporten risc per a les persones, caldrà adoptar mesures urgents de seguretat, prèvies a l’execució de les obres.

AMB DEFICIÈNCIES LLEUS
Existència de deficiències produïdes per manca de conservació. Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o d’una part.

SENSE DEFICIÈNCIES
No s’aprecien deficiències en la inspecció organolèptica.

Tarifa

*Preu consultar.

Per a més informació, contacti amb nosaltres per visita tècnica gratuïta,
o truqui al 93.533.09.00